Planet X Nibiru

Planet X Nibiru

2008. 08. 08. A Nibiru létezésérről a műholdképeken kívül is vannak árulkodó jelek. Ilyen mélységekben kevesebben kutatnak a Nibiru után, de jelentőségük a képekkel egyenértékű.

Először a Naprendszer jelenlegi arculatában fedeztek fel megmagyarázhatatlan szabálytalanságokat. Mielőtt a Naprendszer kialakult és a keletkezésekor formát öltöttek az ismert bolygók, a kialakulása egy hatalmas forgó gáz és porkoronggal kezdődött. Középen, a Napban összpontosult ezen anyag tömegének több mint 99.8%-a, a nehezebb anyagokból, fémekből és törmelékből kialakultak a belső kőzetbolygók, a Merkúr, Vénusz, Föld és a Mars, a külső pályákon pedig a könnyebb, gáz alapú égitestek, a Jupiter, Szaturnusz, Uránusz és a Neptunusz. A Plútó két okból sem maradt a bolygók sorában. Egyrészt nem gáz típusú, másrészt tömegét és méretét tekintve átminősítették törpebolygóvá. Ilyen méretű törpebolygók tízesével fordulnak elő a Naprendszerben, közülük alig fedeztek még fel néhányat.

Van azonban más érdekesség is a Plútóval kapcsolatban. A Plútó nap körüli keringési/ekliptikai síkja 17,14°-os szöget zár be a többi bolygóéval. Ez azért természetellenes, mert magától egy ilyen égitest nem tér ki ilyen pályára fizikai törvények miatt. Mivel az a forgó anyag, melyből a Naprendszer formát öltött megközelítőleg egy síkban keringett a központi csillagunk körül, ekkora eltérés már természetellenesnek számít.

Ebből feltételezik, hogy korábban valamely bolygó egyik holdja lehetett, viszont egy nagy tömegű test gravitációja lerántotta a pályájáról. Ezen kívül is vannak a naprendszeren belüli, nagy tömegű idegen égitestre utaló jelek. Számos űrszondát indítottak már útjára a Naprendszerben, volt aminek egy konkrét célja volt, egy bolygó/hold megfigyelése, és voltak elszálló űrszondák, melyek miután a számukra tervezett megfigyeléseket elvégezték, a Naprendszer pereme felé vették az irányt és szabadon haladtak tovább. Ilyen volt a Pioneer 10 és Pioneer 11.

Mivel jelen technológiai fejlettség mellett az ember még nem képes korlátlan energiaforrást biztosítani ezek meghajtására, ezért egy minimális energiaigényű eljárással juttatták célhoz őket. A módszer szakemberek között „Flyby” néven ismert. Ennek a lényege, hogy mikor egy mesterséges égitestet pályára bocsátanak, csak a megfelelő irányvektorra állításhoz és a megfelelő induló sebességre gyorsításhoz használják a hajtóműveket, és ahol szükséges, korrigálják a pályát, tehát a hajtóműben elég üzemanyag marad a művelet elvégzéséhez. Miután a szondát elindítják a megfelelő pályán és sebességen egy igen precízen előre kiszámolt útvonal szerint, felhasználják a bolygók gravitációs erejét, ami a pályája egyes részein meghajlítja/továbbdobja a szondát, akár egy újabb, másik bolygó melletti hasonló manőverhez. E két űrszonda azonban az előre kiszámolthoz képest módosult pályán haladt tovább, megfigyeltek náluk egy lassulási jelenséget. A lassulás mértéke mindkét szondánál azonos mértékű volt, így tehát a kutatók ki tudták zárni az egyéb kisebb égitestekkel való ütközésükből eredő esetleges pályamódosulást.

Egy ismeretlen, nagy tömegű test gravitációja lelassította a szondákat, ezt a jelenséget ezért Pioneer-anomáliának nevezik. Mivel a Pioneer 10-et 1972-ben, a Pioneer 11-et pedig 1973-ban lőtték fel a Nibiru felfedezése előtt, ezért annak gravitációs erejét még nem kalkulálták a pályaegyenletükbe, a módosult útvonaluk ennek köszönhető. A róla készült felvételeken kívül ezek a legjelentősebb anomáliák, melyek által a Nibiru felfedte magát.

Vannak viszont már itt, a Földön is érzékelhető jelenségek, melyek közvetlenül a Nibiruval állnak kapcsolatban. Később ezeket részletesen kifejtjük, most azonban a Nibiru holdjaira helyezzük a hangsúlyt, konkrétan azok lakóira. Mint már említettük, a Nibiru holdjain két intelligens civilizáció is helyet foglal. Először az Anunnakira térünk ki. Egy hüllőszerű, humanoid faj. Sok letűnt kultúra Istenábrázolásaiban szerepelnek, ezeknek utána lehet nézni, azonban ezen írások a tényeket közlik, ahol szükségesnek látjuk bizonyítással együtt. A régi korok embereinek valóban Isteneknek számítottak, az őket messze meghaladó technikai fejlettségük miatt. Fontos azonban tisztázni, hogy minden értelmes civilizációnak vannak technikai korlátai. Az emberéhez képest az Anunnakik és szomszédaik fejlettsége azonban messze túlmutat az eddig feltárt fizikai és metafizikai tényeken. Dekádokkal járnak előttünk minden téren.

Ezt az is világosan mutatja, hogy annak idején sok tízezer évvel ezelőtt az Anunnaki volt az a faj, mely az embert is létrehozta. Itt fonódik össze Darwin evolúciós elmélete, és a Teremtés elmélet. Az Anunnaki kiválasztotta a Földön az akkoriban létező erre legalkalmasabb fajt, egy majomfajt, és génsebészeti úton tökéletesítette, mely egy értelmes lényt, a mai embert eredményezte. Darwin elmélete szerint minden létező faj a Földön törzsfejlődés útján alakult ki. Az utódnemzés során kisebb genetikai módosulások sorozatának hosszú folyamatán keresztül jött létre a ma ismert állatvilág, mely sokszínűsége valóban csodálatra méltó. Az elmélet szerint tehát az ember is ezen a folyamaton keresztül érte el a mai genetikai struktúráját.

Van azonban egy máig megfejtetlen rejtély, egy fehér folt az emberi törzsfejlődésben. Egyetlen egy olyan leletet sem találtak, és nem is fognak találni a kutatók, melyek átmenetet képeznének a mai ember és az emberi ősmajom között. Ezt szó szerint azt a látszatot kelti – ami igaz is – hogy az ember egyszer csak megjelent a semmiből ezen a bolygón. Ásatások során számos lelet előkerült már a mai ember kialakulása előtti és utáni korokból, viszont az, hogy a kettő között semmit sem tudtak eddig az emberi fajjal kapcsolatban feltárni, ellentmond minden logikának, ami kizárja a külső beavatkozást. Hiúságból az ember szereti mindentől függetlennek tekinteni magát, vannak azonban tények, melyet csak eltitkolni/tagadni lehet, változtatni rajtuk nem. Ez is ezen igazságok közé tartozik, sok egyéb hasonló tény mellett. Ezt elfogadni természetesen nem kötelező, tudomásul venni viszont az értékesebb, tényleges igazsághoz vezet, ami nem egyenlő az érdekvezérelt igazsággal.

Mind az Anunnakik, mind pedig szomszédaik rendszeresen látogatták a Földet a Nibiru ebbe a térségbe kerülésekor, a Föld és a Nibiru holdjai egymáshoz képesti keringési periódusonként változó elhelyezkedése miatt átlagosan 3.660 évente. A látogatás azonban nem minden esetben történt meg, ennek magyarázatára később térünk ki. A kultúrák fejlődésében is megfigyelhető ilyen időközönként egy technikai/társadalmi ugrás, jó példa erre itt a sumér civilizáció. Azonban nem csak az Anunnaki látogatta rendszeresen a Földet, szomszédaik is beavatkoztak az emberi történelembe. Azért nem említünk itt nevet, mert genetikai felépítésükben majdnem teljesen azonosak az emberrel. Külső felépítésükben az emberrel megközelítőleg egy magasak, egészségesen izmos testalkatúak, az arcuk viszont kicsit hosszúkás formájú, enyhén megemelt homlokkal. Innen erednek a Húsvét-szigeteken található hatalmas, emberi fejet formáló szobrok is. A mai napig léteznek olyan indián törzsek is, melyek a csecsemők homlokára falemezt erősítenek, hogy fejlődés közben a fej egy magasabb homlokú, elnyújtott formát öltsön. Ezek mind az elrettentést szolgálták/szolgálják a mai napig más népekkel/törzsekkel szemben, mert ezek olyan jellegzetességek, melyek egy felsőbbrendű, domináns civilizáció követeire asszociálnak az ellenséges törzsek szemében.

Ezen faj látogatásait a Biblia is megemlíti: „Lőn pedig, mikor megkezdettek volna szaporodni az emberek a Földnek szinén, látták az Isten fiai, hogy az emberek leányai szépek… Óriások valának pedig a Földön ama napokban. Mert miután az Isten fiai bémentek az emberek leányaihoz, s azok szültek vala, ezek lőnek ama hatalmas férfiak.” Ezen faj földi gyermekei Nephilim néven váltak ismerté. A Nephilim szó Héber eredetű, jelentése „óriás”. Az idegenek ezen gyermekei valóban hatalmasra nőttek, az ember törzsfejlődéséből hiányzó fosszíliákkal ellentétben ilyen leleteket valóban találtak, a bolygó számos pontján. Voltak köztük, melyek magassága a 10 métert is elérte. Hogy miért nőhettek ilyen magasra, annak genetikai okai vannak. Egy élőlény genomja mindig az adott környezethez legjobban megfelelő struktúrát vesz fel. Minden egyes apró dolog, mely egy élőlény fejlődésében a környezethez alkalmazkodást segíti, az adott élőlény DNS-ében van kódolva, a teljes felépítés. Ezzel valószínűleg sokan tisztában vannak. Azt azonban azt már kevesebben tudják, hogy a fejlődés során genetikailag rögzítésre kerül minden egyes élőlényben az adott környezet gravitációjához való megfelelő alkalmazkodás is, a növekedést vezérlő génekben.

A Nibiru azon holdja, melyről az utóbbiakban említett faj származik, tömegében, és ebből kifolyólag a rajta mérhető gravitációjában is ötszöröse a Földnek. Az ottani környezet ezen információját természetesen azon faj genomja is lekódolta. Mikor egy látogatásukkor gyermeket nemzettek az emberek lányainak, ez a genetikai szegmens beépült az így született hibridek genomjába is, s mikor egy megszokottól gyengébb gravitációjú környezetben indult fejlődésnek egy ilyen hibrid, egy Nephilim, a beépült genetikai információ úgy működött, ahogy az természetes ilyen helyzetben. Megtartotta a testfelépítés/masszivitás/gravitációs arányt. Az így született Nephilimek addig nőttek, míg a gravitáció gátat nem szabott a fejlődésüknek. Az itteni ötször kisebb gravitációhoz igazodva átlagosan ötször magasabbra. Sajnos az emberek nagy többsége teljes tagad minden ilyen tényt, amiket már az első írásunktól közzéteszünk. Hogy miért nem fogadják el ezeket, lejjebb kifejtjük. Most azonban felteszünk egy olyan kérdést ezen emberek felé, amit talán még nem hallottak. A Nephilim kérdéssel a helyzet ugyanaz, mint az UFO kérdéssel. Számtalan idegen űrhajóról készült már fénykép, többségükről bebizonyosodott már az is, hogy hamisítvány, valódi mivoltát pedig még egyetlen felvételnek sem sikerült bizonyítani.

A kérdés a következő: Mi történik akkor a teljes tagadással, ha ebből a több ezer képből csak egyetlen egyről is kiderül, hogy valódi? Az egész eddigi világnézetük felborul, és bizonyítottan. Számos hiteles fotót közölhetnénk itt, de a minimalizmus hitele is ugyanolyan hitel. A cél pedig ez, a hitelesség. Ezek már kézzel fogható bizonyítékok, tények. Az imént megütött hangnem erősebbnek tűnhet mint az eddigiek, és az is.

Meg kell tanítani az embereket gondolkozni, saját szellemi szabadságuk szerint. Jelenleg az emberiséget gondolkodás terén is vezetik. Mások gondolkoznak az emberek helyett, akik a felsőbb hatalmi körökben foglalnak helyet. A saját érdekeiket előtérbe helyezve manipulálják a köztudatot. Mélyen a társadalomba égették azt, hogy amit ők mondanak, a könyvek írnak, ami a hírcsatornákban szerepel az szent, és megkérdőjelezhetetlen.

Ennek megállj-t kell parancsolni, mert minden ember és élőlény egyenlő. Fel kell nyitni erre az emberek szemét, mert vannak az életben nyilvánvaló dolgok, azonban aminek az eredete nem tisztázott azt az egyéni logika szerint kell igaznak/hamisnak minősíteni, tények, és nem ténynek beállított dolgok/feltevések alapján. Nem kell többé a többség által kijelölt, esetlegesen rossz irányt tartani, mert mindenkinek joga van az egyéni gondolkodásmódhoz még akkor is, ha ezt egy ezzel ellenkező társadalmi szegmens nem ismeri el. Természetesen lesznek akik ezt nem fogadják el, de a határ itt van és nem tovább.

http://magush.5mp.eu/web.php?a=magush&o=3nHmgmeIua

 

2015 - A Jövő Legendáriuma - Ezoterikus és Üzleti Kalendárium

2015 - Szerelmetes Kalendárium

Szólj hozzá!