A maja próféciák beteljesülnek?

A maja próféciák beteljesülnek?

A maja próféciák beteljesülőben vannak.
Néhány éppen most teljesedik be, mások hamarosan fognak.
A maja próféciák azért létezhetnek, mert a maják ismerték a kozmikus időt.
De tisztában voltak azzal is, hogy bizonyos időszakokban-titokban kell tartani ezt a kozmikus tudást.
Az volt a jóslat célja, hogy a jövő beavatottjainak így mondják el a titkaikat.
(Hunbatz Men)

 

 

 

2012. december 21-én, a téli napfordulón a Nap beemelkedik a Tejút galaxisunk központjában lévő sötét hasadékba, mely események minden 25800 évben egyszer következik be.
A maja hieroglifák e sötét hasadék közepét úgy írják le, mint a „lyukat az égen”, kozmikus méhet, vagy „fekete lyukat”, melyen keresztül a máguskirályaik beléptek más dimenziókba, hozzáfértek a szent tudáshoz, vagy éppen a kozmosz roppant kiterjedéseit utazták be.
Valami nagyon mélyreható és titokzatos dolog folyik itt. Puszta véletlen lenne, hogy a sötét hasadék „fekete lyukának” mélyén ott lapul a galaxisunk középpontját alkotó nagyon is valóságos Fekete Lyuk? Ha viszont nem véletlen, akkor könnyen lehet, hogy a sötét hasadék mélyebb kozmikus rejtélyek felszíni jele, mely rejtélyekkel a maják teljesen tisztában voltak.
Zavarba ejtő módon Calleman majanaptár-értelmezése egy évvel előbbre teszi az egész emberi történelem tetőpontját – még lélegzetelállítóbb közelségbe veszedelmesen széttörekedett jelen időnkhöz.
E tézis szerint, mely a szent naptár energiaváltásainak Calleman-féle értelmezésén alapul, a világ emberi közössége 2011 októberének végére fogja elérni a kettőség nélküli, megvilágosodott tudatot.
„2011.október 28-a után, vagy legalábbis bizonyos idővel e dátumot követően, amikorra az új valóság végérvényesen testet ölt, egyszerűen képtelenség lesz nem megvilágosodottan élni.”
A naptár utolsó évét feltételezések szerint ünnepléssel, és a határtalan öröm s a kreatív szabadság új körülményeihez való alkalmazkodással fogjuk tölteni.

„Végül eljött a nagy, a hatalmas bánata a fiainknak a nyomorúságunk miatt, amikor az idegenek megérkeztek a tenger felől… „

A prófécia egy új vallást meghonosító idegenek érkezéséről és ennek tragikus következményeiről szól. Mivel a maja jóslatok alapjául a ciklusi idő- és történelemszemlélet szolgált, a próféták a múlt alapján képesek voltak előre jelezni, hogy a későbbiekben milyen események ismétlődnek majd meg nagy valószínűséggel. Ily módon feltehetőleg tudatában voltak annak is, hogy a saját kultúrájuk szét fog hullani, majd újra megerősödik és végül a spanyol hódítók áldozatául esik. Éppen ezért rejtély, hogy civilizációjuk hanyatlására miért nem találunk utalást a jóslataikban.

„E mesterek sok helyről érkeznek majd, és különböző bőrszínűek lesznek. Néhányan majd olyan dolgokról beszélnek, amelyek nehéz lesz megérteni. Mások idősek lesznek. Megint mások kevésbé. Néhányan majd táncolnak, míg mások csöndben hallgatnak majd, mint a sziklák. Szemükkel adják majd tovább a beavatottak üzenetét, aminek a következő évezred ciklusaiban is tovább kell élnie.”

A próféciák megjövendölték egy olyan időszak eljövetelét, amikor a bölcsek és Időőrzők egy későbbi nemzedéke újra felfedezi és megosztja az ősi, rejtett tudását a világgal.
A jóslat arra figyelmeztet, hogy sürgető szükség van olyan tanítókra, akik ezt az újfajta felfedezett tudást megosztva visszavezetnek bennünket az önkiteljesedés, sőt az élet alapvető, de manapság mellőzött forrásaihoz.

„A maja szertartási központokból elkezd áradni az új évezred fénye, amire igen nagy szükségünk van.”

A prófécia szerint a bölcsek és tanítók vissza fognak térni az ősi maja helyszínekhez, amelyeket a 9 században rejtélyes okok miatt elhagytak. A jóslat arra szólít fel, hogy ismerjük fel a szent helyeket és térjünk vissza oda, legyen az hegy, domb, liget, tó vagy az istenimádat más olyan helyszínei, ahol az összes vallás közös spirituális energiája összegyűlik.
Az esemény, amely 2012. december 21-én, a téli napfordulókor fog bekövetkezni, „galaktikus együttállásnak”-nak hívnak. Ekkor a Föld és a Naprendszer együttállásba kerül az univerzum többi részével, és Naprendszerünk síkja pontosan egy vonalban lesz galaxisunk, a Tejút síkjával. A prófécia azt tudatja velünk, hogy ez az együttállás a mi régi világkorszakunk végét és egy új korszak születését jelöli.
A Merkúr, a Vénusz, a Mars, a Jupiter, a Szaturnusz, valamint a Nap és a Újhold egészen különleges együttállása. Ezeket az égitesteket feltehetően egy láthatatlan gravitációs energiavonal fogja összekapcsolni. A prófécia lényegét ezek az energiák, illetve ezeknek a Földre gyakorolt hatása jelenti.
A prófécia egy jelről szól, amely az új „Nap”, azaz Világkorszak beköszöntét jelzi. A jel nem más, mint a Nap, illetve a maják által Életfaként értelmezett Tejút együttállása látható.
A maják észrevették, hogy Tejút közepén végigfut egy sötét repedés, amit leggyakrabban „Fekete hasadék”-nak nevezünk.
A maják sokkal több emberi tulajdonságokkal ruházták fel a Holdat, mint bármelyik mások bolygót, éppen a kiszámíthatatlan viselkedése, csalfa és ellentmondásos természete miatt. A Holdnak a 2012-ben véget erő fázisához kapcsolódó jóslatok nem éppen pozitív üzenetet hordoznak. Mint például a hamisság, változékonyság, kiszámíthatatlanság.

„ Azután a teremtés ideje virradt a világra. A teremtés során 13 végtelen sorozat adódik a héthez, ez volt a világ teremtésének száma. Ekkor új világ virradt fel számunkra.”

2012-ben kezdődik majd el, ami egy új ciklus kezdetét jelenti.
A prófécia összefüggésben van más jóslatokkal, melyek az ősi bölcsességek újjáéledéséről és az új igazságok befogadásáról szólnak, továbbá az emberiség előtt álló azon lehetőségekről, hogy a maga felelősségteljes döntéseivel megoldja problémáit.
Az, hogy a világ ténylegesen a fizikai megsemmisülés felé halad-e, kétséges, de számolnunk kell ezzel a lehetőséggel is (még írok róla). Ha az összeomlás nem is következik be, a 2012-ig vezető és az azután ránk váró út akkor sem lesz könnyű.
A mai maja bölcsek, akik újra felfedezték és terjesztik az ősi bölcsességet, azt tanítják, hogy ez az átmeneti kor lehetőségként adatott nekünk arra, hogy kigyógyítsuk a bolygónkat az általunk okozott sérüléseiből, kibékítsük az ellentéteket és együttes erővel dolgozzunk a jövőért.
A Jóslat szerint, a világunk darabjaira hullik, úgy gyűlnek egybe a szellemi dolgaink. Sokasodó problémáink és a Föld fenyegetettségének ellenére az egységről szóló prófécia pozitív és optimális üzenetet hordoz.
…a világ vallási és szellemi közösségei közti harmónia elősegíti, a világgal és annak más, fontos intézményeivel való kapcsolatuk erősítése annak érdekében, hogy békés és fenntartható világ jöjjön létre.
A prófécia üzenetének legfőbb elem, hogy radikálisan meg kell változtatnunk szemléletünket, különösen a Természettel való kapcsolatunk és a világegyetemben elfoglalt helyünk terén.
Megjósoltatott, hogy ebben a világok közti apokalipszisben minden ember más és más jellegű személyes változáson megy keresztül. Ez az út sok esetben traumatikus lesz, meglévő kapcsolatok megszűnnek, és újak kezdődnek, vagy hozhat új lakhelyet vagy olyan munkahelyváltást, amihez el kell költözni. Ezek a változások új értékekhez, értékrendhez és szemlélethez vezetnek, ami magával hozza az egyéni és kollektív viselkedés kritikus vizsgálatát is.

„Az emberiség alvó teste csak a Nap-beavatás segítségével ébreszthető fel. Készüljünk fel a Hunab Ku-tól származó tudás fényének befogadására, a belépésre a Teremtő tudatába, hogy az örök fényesség teremtményeivé válhassunk.”

Ez a prófécia a maják azon meglátására emlékeztet, mely szerint minden energia. Arra figyelmeztet, hogy legyünk tudatában ennek az energiának, és éljük át számtalan megnyilvánulási formában, mivel ez a világegyetem hajtóereje.
A maják szerint minden létező dolog energia, és a tudat anyagi tulajdonságokkal bír.

 

Ha majd újra képesek leszünk visszaemlékezni kozmikus tudásunkra, akkor mélyebben meg fogjuk tudni érteni, hogy kik vagyunk és milyen viszonyban állunk a természettel és az univerzummal.

A maja jóslat szerint 2012 decemberében lezárul egy korszak, és ekkorra hatalmas erejű földrengéseket és vulkánkitöréseket jósoltak, amelynek hatásai igen súlyosak lesznek. Számolnunk kell annak a lehetőségével, hogy vagy egy hirtelen bekövetkező katasztrófa, például meteorbecsapás, vagy egy hosszabb folyamat a környezetszennyezés következtében maga a bolygó is veszélybe kerül.
A maja naptárak jóslatainak ismerői közül a legtöbben elvetik a világvége szükségszerű bekövetkeztét, de abban mindannyian egyetértenek, hogy kemény megpróbáltatások várnak ránk és számolnunk kell azzal, hogy a természet minden királyságán káosz és rombolás lesz majd úrrá.

 

A maják jövendölése szerint elérkezik majd az az idő, amikor a természettel való összhang megszűnik, és a konfliktusok kerülnek előtérbe.
A prófécia felhívja a figyelmet a szennyezéseknek és a természeti katasztrófáknak a Föld bioszféráját érintő káros hatásaira. A bioszféra a bolygónk védőpáncélja, ide értendő a levegő, a föld, a felszíni talaj, homok, kő és a víz, tehát a Föld minden létfontosságú része.
A maja jóslat, a bölcsesség és a mágneses központok közötti kapcsolatról beszél. Azaz arra a korábban még soha nem tapasztalt erősségű napfolttevékenységre utal, ami rendkívüli hatással lehet a Föld mágneses mezejére, még akár pólusváltást is eredményezhet.
A maják szerint ilyen naptevékenység 5126 évente következik be, és ez a ciklus éppen megegyezik a Hosszú Számítás naptárának hosszával, ami i.e. 3114-től i.sz. 2012-ig tart.
A maják attól tartanak, hogy a Nap minden Napkorszak végén meggyengül, és képtelen lesz a földi élet biztosítására. A jövendölések azonban nem a gyengülésről beszélnek, hanem a működésének olyan radikális változásáról, amelynek a Földre nézve drámai következményei lesznek.
A megjósolt naptevékenységek hatásának egyik előjele a Föld mágneses pólusváltása lesz.

 

A 2012-es téli napforduló idejére várható galaktikus együttállás, a maják szerint a Nap valamilyen plusz energiát nyer, és ennek hatására erősödni fog a fénye.
A tudósok szerint ezek napfoltok, illetve napkitörések lehetnek, amelyek a Nap saját mágneses mezejét is befolyásolják.
Ez pedig oda vezet, hogy zavar lép fel a Föld forgásában, ami különféle természeti katasztrófákat okozhat.
A Nap mágneses mezejének ilyen extrém mértékű változása a Földön például olyan következményekkel járna, hogy megfordul a kádból lefolyó víz, illetve a tornádók forgásiránya is.

„A nagymesterek és a nagy szellemek csodálatos lényekké alakulnak át, repülnek majd, mint a szél, lehullanak, mint az eső, meleget adnak, mint a tűz, és ami a legfontosabb, eljuttatják hozzánk a szent tudást.”

Az eljövendő generációk lehet, hogy olyan kreatív képességek, ösztönök és tehetség birtokában lesznek, amiről ma még sejtésünk sem lehet.
Mit várhatunk 2012-től? Az igazság az, hogy nem lehetnek elvárásaink, nem tudhatjuk, mi fog történni.
A maják egész bizonnyal rendelkeztek olyan képességekkel, amelyek bennünk nincsenek meg, vagy csak elveszítettük őket, mert technológiai fejlesztéseink helyettesítették azokat.
A 2012-re vonatkozó maja jövendölések legfőbb üzenete az, hogy mi magunk vagyunk a prófécia, és bármi is történik a jövőben, az a mi döntéseinken múlik.

http://atlantiszigyogyitok.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1169702maják

 

2015 - A Jövő Legendáriuma - Ezoterikus és Üzleti Kalendárium

2015 - Szerelmetes Kalendárium

Szólj hozzá!